ประกาศเทศบาลตำบลสนามชัยเขต

ตารางแดสงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก ชุมชนมะเฟืองหวาน ตำบลคู้ยายหมี พื้นที่รวม 2,520 ตารางเมตร เทศบาลตำบลสนามชัยเขต อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประกาศเทศบาลตำบลสนามชัยเขต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก ชุมชนมะเฟืองหวาน ตำบลคู้ยายหมี พื้นที่รวม 2,520 ตารางเมตร เทศบาลตำบลสนามชัยเขต อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลสนามชัยเขต การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2562 ประจำปีภาษี 2565

ประกาศเทศบาลตำบลสนามชัยเขต การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนเทศบาล 8 (สันติภาพ) ถึงบริเวณบ้านนางประยูร แซ่ซิ้ม ชุมชนหัวนาสามัคคี งวดที่ 1

ประกาศเทศบาลตำบลสนามชัยเขต เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

ประกาศเทศบาลตำบลสนามชัยเขต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเทศบาล 18 (สระโบสถ์) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศรายงานการรับ – จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศ ยกเลิกการเรียกเก็บสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 2564

ประชาสัมพันธ์และแจ้งกำหนดเวลาในการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม

ประกาศเทศบาลตำบลสนามชัยเขต เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสนามชัยเขต

ประกาศเทศบาลตำบลสนามชัยเขต เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563

ประกาศ ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศเทศบาลตำบลสนามชัยเขต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสนามชัยเขต ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศเทศบาลตำบลสนามชัยเขต เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลสนามชัยเขต ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลตำบลสนามชัยเขต เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศเทศบาลตำบลสนามชัยเขต เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2564-2566)

ประกาศเทศบาลตำบลสนามชัยเขต เรื่อง แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 25667

ประกาศเทศบาลตำบลสนามชัยเขต เรื่อง แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2564 – พ.ศ. 25667

ประกาศเทศบาลตำบลสนามชัยเขต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลตำบลสนามชัยเขต เรื่อง การตรวจสอบการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ของเทศบาลตำบลสนามชัยเขต

ประกาศเทศบาลตำบลสนามชัยเขต เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลสนามชัยเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลตำบลสนามชัยเขต เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลสนามชัยเขต

ประกาศเทศบาลตำบลสนามชัยเขต เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินละสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลตำบลสนามชัยเขต เรื่อง ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลสนามชัยเขต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสนามชัยเขต ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศเทศบาลตำบลสนามชัยเขต เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นที่ดำรงตำแหน่งในสายผู้บริหาร

ประกาศเทศบาลตำบลสนามชัยเขต เรื่อง รายงานเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสนามชัยเขต เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2562

ประกาศเทศบาลตำบลสนามชัยเขต เรื่อง ประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สังกัดเทศบาลตำบลสนามชัยเขต ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)

ประกาศเทศบาลตำบลสนามชัยเขต เรื่อง ประสิทธิภาพประสิทธิผลการกฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

ประกาศเทศบาลตำบลสนามชัยเขต เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ( 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 )

มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินเบี้ยความพิการ